Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat

1. /Az adatkezelő neve: Bravophone Kft.

2. /Az adatkezelő címe: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

3. /Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. / Az adatkezelés célja: vásárlói preferenciák megismerése, direkt kereskedelmi ajánlatok küldése.

5. / Az adatszolgáltatás fajtája: önkéntes

6. / Az adatkezelés időtartama, az adat törlési határideje: az adatkezelés céljának eléréséig, illetve az érintett kérésére bármikor

7. / Adattovábbítás harmadik személy részére: önkéntes hozzájárulás esetén

 

A jelen tájékoztatóban és szabályzatban alkalmazott kifejezések tartalma megegyezik azoknak az Avtv. értelmező rendelkezéseiben (2. §) rögzített tartalmával.

Az érintettek jogai és érvényesítése az 1992. évi LXIII. törvény alapján

11. § (1) Az érintett
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (12. és 13. §), valamint
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését (14-16. §).

(2) Az adatvédelmi nyilvántartásba [28. § (1) bek.] bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet és kivonatot kérhet. A kivonatért díjat kell fizetni.

12. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás - és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség - időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.

(2)Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

13. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a 16. §- ban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

(2) Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. (3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

14. § (1) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

8. az érintett - a 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint - kéri;

9. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

10. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

11. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

(3) A törlési kötelezettség - jogellenes adatkezelés kivételével - nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

11. § A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12. § Az érintett jogait (11-15. §) törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Tiltakozási jog

16/A. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

c) Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

c) Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

c) Ha az adatátvevő törvényes jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (2) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - e törvény szerint - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Ha a bíróág az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

(6) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Bírósági jogérvényesítés

17. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

c) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

c) A perre az adatkezelő székhelye (lakóhelye) szerinti bíróság az illetékes. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. c) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, törlésére, az automatizált egyedi döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 16/A. § (4) bekezdésében meghatározott személy által kért adat kiadására kötelezi. c) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. Adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény ('Avtv'), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és e- mail adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz. Adatkezelő tiszteletben tartja ügyfelei személyes adatait. A megadott személyes adatokat gondosan, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az érintett által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használható fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Adatkezelő kizárólag a következő a jelen tájékoztató elolvasását követően önkéntesen Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli:

-név

-anyja neve

-születési dátum

-lakcím

-telefonszám

-e-mail cím

Az adatok biztonsága érdekében az adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak. A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken kerül tárolásra. Adatkezelő az érintett személyes adatait akkor továbbítja harmadik személyeknek, ha ehhez az érintett kifejezett hozzájárulását adja, vagy ha ezt a törvény kifejezetten engedélyezi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy nyilvánosságra hozzon olyan személyes adatokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő vagy azt törvény engedélyezi. Külön hozzájárulás birtokában adatkezelő marketing információs anyagokat, küldhet. Ha az érintett úgy dönt, hogy nem kíván ilyen információs anyagokat kapni, akkor ezt a tényt az alább megadott elérhetőségen indoklás nélkül, ingyenesen jelezheti az adatkezelő részére. postai cím: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. email cím: adatbazis@bravophone.com Törvényes képviselőtől való kifejezett engedély nélkül nem igénylünk a 14 év alatti gyermekektől olyan személyes adatot vagy részletesebb információt, mint a név, postai cím vagy a telefonszám. Ha az érintett bármikor szeretné módosítani, helyesbíttetni illetve töröltetni az adatkezelőnél lévő személyes adatait akkor erről az alább megadott címeken tájékoztathatja adatkezelőt. Az érintett ugyan ezen címem kaphat tájékoztatás az adatkezelő kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. postai cím: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. email cím: adatbazis@bravophone.com Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.